Doktoranci i współpracownicy

DOKTORANCI W KATEDRZE

mgr Joanna Łukasiewicz

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Pracę magisterską pt. „Analiza administracyjno – prawna obowiązku szkolnego dla sześciolatków” obroniłam w 2015 roku. Moje zainteresowania naukowe dotyczą prawa administracyjnego, a ściślej władztwa administracyjnego, administracji sądowej, a także postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Od 2016 roku jestem doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

Temat rozprawy doktorskiej: Władztwo w administracji sądowej

Graduated in law at the Faculty of Law and Administration of UKSW. Master's thesis titled: "Administrative and legal analysis of school duty for six-year-olds" I defended in 2015. My scientific interests concern administrative law, and more strictly administration, judicial administration, as well as administrative and judicial administration. Since 2016 I am a PhD student at the Faculty of Law and Administration of UKSW in the Department of Administrative Law and Territorial Self-Government.

Dyżur: poniedziałek, 17:15- 18:15, s. 1737

-------------------------

mgr Aneta Wójcik

Temat rozprawy doktorskiej: energetyka odnawialna

Zainteresowania naukowo-badawcze: sektor energetyczny, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych technologii oraz innowacyjności, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Dyżur: poniedziałek, 18.20-19.20, s. 1737

---------------------------

mgr Marek Brzeski

Temat rozprawy doktorskiej: Gyoseishido w japońskim prawie administracyjnym

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne w tym państw europejskich i pozaeuropejskich, ustrój i zadania administracji, formy działania administracji.

Dyżur: wtorek, 13.45-14.45, s. 1737

---------------------------

mgr Adrian Kołczewiak

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW oraz absolwent ochrony środowiska na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa środowiska, w szczególności zagadnień z zakresu gospodarki wodnej. Od 2017 r.  doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

Graduated in law at the Faculty of Law and Administration of UKSW and graduated in environmental protection at the Interfaculty Study of Environmental Protection of Agricultural Academy in Warsaw. Scientific interests concern administrative law, procedural administrative law and environmental law especially water management issues. Since 2017 a PhD student at the Faculty of Law and Administration of UKSW in the Department of Administrative Law and Territorial Self-Government.

Dyżur: środa 15.30-16.30

 

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KATEDRĄ

mgr Konrad Kuszel

Temat rozprawy doktorskiej: Zadania samorządu terytorialnego w Polsce i w Anglii w ujęciu prawnoporównawczym

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne, w tym zadania administracji i legislacja administracyjna, dostęp do informacji publicznej, prawo Unii Europejskiej, w tym rola parlamentów narodowych w UE

Wybrane publikacje:

 • K. Kuszel, D. Olejniczak, Opinia na temat obowiązku wprowadzenia przez Polskę do sprzedaży aptecznej bez recepty produktu leczniczego ellaOne, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2015, Nr 1(45)
 • C. Mik, K. Kuszel, M. Zreda, Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015
 • K. Kuszel, Analiza pojmowania i działania zasady jawności oraz jej ograniczeń z perspektywy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Standardy europejskie. Tom. 11, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016

mgr Mateusz Kruczkowski

Temat rozprawy doktorskiej:Sytuacja administracyjnoprawna człowieka w stanie terminalnym w świetle zasady godności ludzkiej.

Zainteresowania naukowo-badawcze: aksjologia prawa administracyjnego, zasady ogólne prawa administracyjnego, zasada pomocniczości, zasada godności ludzkiej, stan terminalny, prawo do dobrej śmierci

Wybrane publikacje:

 • Zasada pomocniczości w prawie publicznym Włoch, [w:] Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2014/1, s. 48-62.

mgr Patryk Jankowski

Temat rozprawy doktorskiej: Ewolucja pozycji prawnej obywatela w związku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania terroryzmowi.

Zainteresowania naukowo-badawcze: bezpieczeństwo wewnętrzne, terroryzm, wojna hybrydowa, prawa człowieka

dr Bartosz Marcinkowski

Temat rozprawy doktorskiej: Administracynoprawne zagadnienia odpowiedniści poziomu ochrony danych osobowych na przykładzie amerykańskiego prawa federalnego

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne, ochrona danych osobowych

Wybrane publikacje:

 • Privacy and data protection – Poland, the EU and the USA, Polish Market Review No 4 July – August 1999
 • Prawo ochrony konsumenta, EU Alert Wiadomości europejskie.
 • Nowości negocjacyjne. EU Alert Wiadomości europejskie, Marzec 1999
 • Inability to Act as Company Management Board Member due to Acts of God, w: “Understanding Modern Company Law”, red. G. Domański, Warszawa 2005,
 • „Kodeks spółek handlowych – komentarz”, Warszawa 2006,
 • Sprawozdanie z konferencji „10 lat ochrony danych osobowych w Polsce” (KUL, 5 listopada 2007 r.), w: „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 3, Warszawa 2007,
 • Ochrona danych osobowych w Irlandii”, w: „Zeszyty Prawnicze UKSW” nr 8.2, Warszawa 2008,
 • „Wpływ prawodawstwa unijnego na polską regulację ochrony danych osobowych”, w: „Europeizacja administracji publicznej”, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008,
 • „Efektywna ochrona danych osobowych”, w: „Harvard Business Review Polska”, 2008,
 • referat poświęcony kontroli transgranicznego transferu danych osobowych wygłoszony podczas konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych – skuteczność regulacji”, Obory k. Konstancina, 19 – 20 listopada 2008 (wzmiankowany przez P. Fajgielskiego w miesięczniku Państwo i Prawo 4/2009, s. 127),
 • The Mergers & Acquisitions Review. Third Edition, red. Simon Robinson, Law Business research Ltd, Chapter 46. Poland, 2009
 • „Kontrola transgranicznego transferu danych osobowych”, w: „Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji“, red. G. Szpor, Warszawa 2009,
 • „Jeszcze o przekazywaniu danych osobowych za granicę”, Rzeczpospolita, 23 lipca 2009,
 • „Die Ubermittlung personenbezogener Daten aus Polen in die Drittlerlander (unter Berucksichtung des spezifischen Datenverkehrs in die Vereinigten Staaten) – ausgewahlte Rechtsfragen“, w: „Die Europaisierung der offentlichen Verwaltung“, red. I. Lipowicz, Wien 2010,
 • „Dane osobowe w Intranecie”, w raporcie: „Intranet a prawo”, Warszawa 2010,
 • udział w programie badawczym dot. programów cookies; raport z badania zatytułowany „The cookie opt-in rule: how the EU is reacting so far” został opublikowany przez W. Long, G. Scali, w: „Data protection law & policy”, 2011,
 • „Globalna wizja ochrony prywatności a transfery finansowe”, Rzeczpospolita z 9 maja 2011,
 • referat poświęcony analizie projektu federalnego amerykańskiego aktu „Commercial Privacy Bill of Rights Act of 2011”, wygłoszony podczas III Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo w Internecie, Warszawa, 8 – 9 czerwca 2011 roku,
 • eferat zatytułowany "Aktualnie obowiązujące regulacje prawa energetycznego i ustawy o ochronie danych osobowych a możliwości wdrażania smart meteringu" wygłoszony podczas seminarium "Uwarunkowania wdrażania smart meteringu – problemy prawne, technologiczne, społeczne" (odrębny referat podczas tego samego seminarium wygłosił m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 • rozdział podręcznika prawa administracyjnego materialnego, zatytułowany: „Regulacja dziedziny ochrony danych osobowych w prawie polskim”
 • Ochrona danych osobowych w branży hotelarskiej, Poradnik Inwestora Hotelowego 2012
 • Privacy Paradox(es): In Search of a Transatlantic Data Protection Standard, Ohio State Law Journal, Vol. 74:6publikacja dla Ohio State Law Journal dotycząca tematyki globalizacji regulacji ochrony prywatności (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2672973). Referat na ten temat mgr Marcinkowski wygłosi 16 listopada 2012 roku w Columbus, USA, podczas sympozjum organizowanego przez Ohio State University na temat „The Second Wave of Global Privacy Protection”.
 • Incydent czy znak czasu?, Rzeczpospolita daily, 14 Marca 2013
 • Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Warszawa 2013
 • Czy rząd rozwieje frustracje w sektorze OZE?, www.wnp.pl, 3 kwietnia 2013
 • Polskie firmy chcą kupować zagraniczne spółki, ThinkTank, 1/2014
 • Ominąć punkty krytyczne, ThinkTank, 2/2014
 • Polscy producenci przy eksporcie powinni stawiać na efekt skali i konsolidację, portalspozywczy.pl, 19 października 2014
 • Południowo-wschodnia Europa obszarem szans dla polskich firm, www.wnp.pl, 17 marca 2015
 • Raport "Prawne aspekty usług chmurowych", listopad 2015
 • Co od lutego, gdy wygaśnie Safe Harbor, Dziennik Gazeta Prawna, styczeń 2016
 • Jak się upewnić, że usunięcie pliku z chmury jest skuteczne, Dziennik Gazeta Prawna marzec 2016
 • Polish companies are willing and able to buy foreign companies, BPCC Contact Magazine, 25 (120) 2016
 • Internet: dane osobowe będą lepiej chronione, Rzeczpospolita, 27 września 2016
 • Biznes nie zna granic. Jak podbić świat?, Poradnik. Praktycy dla praktyków, 2016
 • Jak kupić zagraniczną spółkę lub jej aktywa, Private Banking – Gazeta Bankowości Prywatnej, 101/2016
 • Raport „Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych”, 2016
 • RODO – wymogi, sankcje, case study – prelekcja w redakcji dziennika Rzeczpospolita, 11 kwietnia 2017
 • Can the United States provide a higher standard of personal data protection than the EU? Some comments on selected state regulations, Datenschutz & Datensicherheit Munchen, planowana data publikacji: czerwiec 2017
 • GDPR and the impact on countries outside the EU, including data transfer to the third countries (e.g. the USA, China or India) – prelekcja podczas międzynarodowego seminarium "Countdown to the GDPR: Mitigating the Potential Risk” organizowanego przez: Chambers sand Partners, Meritas Law Firms Worldwide oraz Institue of Directors, Londyn, 22 czerwca 2017.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach